Цели на сдружението

Целите на Сдружението са:

 • организиране и насърчаване на научни изследвания по различни аспекти на международното частно право, като се отделя особено внимание на протичащите в Европейския съюз процеси;
 • разпространяване и популяризиране на принципите на международното частно право за утвърждаване на демократично и справедливо международно общуване, основано на вежливостта между народите и международната хармония на решенията;
 • укрепване на ролята на международното частно право като регулатор на материални (частноправни) и процесуални обществени отношения с международен елемент;
 • съдействие за развитие на гражданското общество чрез разясняване на теоретичните аспекти и утвърждаване на практическото приложение на международното частно право;
 • насърчаване на активния и толерантен граждански диалог за утвърждаване на доверието между гражданите и юридическите лица на различни държави, в т.ч. държавите-членки на Европейския съюз, на Споразумението за Европейско икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария;
 • съдействие за осъществяване на Европейския проект на Република България в частноправната сфера;
 • отстояване на демократичните тенденции в развитието на обществения живот и утвърждаване в него на международните ценности и традиции;
 • изясняване многообразните направления на международното сътрудничество въобще, както и на интеграцията в Европа, и изследване на новите тенденции в развитието на Европейския съюз и други международни общности;
 • разпространяване сред обществеността, държавните институции в чужбина и институциите на Европейския съюз, както и всред международните организации, на достиженията на българската наука и практика в областта на международното частно право;
 • запознаване на българската общественост и държавни институции с достиженията на българската и чуждестранната наука и практика в областта на международното частно право;
съдействие за прогресивно развитие, усъвършенстване и хармонизиране на българското законодателство с международните договори, с други международни актове и с правото на Европейския съюз.

ДЕЙНОСТИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружението осъществява научно-изследователска, просветна и експертно-консултантска дейност по проблемите на международното частно право. За постигане на своите идеални цели Сдружението използва следните средства:

 • организира и участва в конференции, симпозиуми, конгреси, семинари, конкурси, просветни, експертни и научно-изследователски прояви и форми на научен обмен в Република България, и в чужбина;
 • организира и участва в инициативи по проучване и подкрепа на модерни нормативни и практически решения в областта на международното частно право, както и при обсъждане на законодателни промени в Република България и извън нея;
 • организира и провежда проучвания, изследвания, анкети, допитвания и анализи във връзка със своя предмет на дейност;
 • установява и поддържа сътрудничество с висши учебни заведения, научно-изследователски институти, правителствени и неправителствени организации в Република България и в чужбина;
 • активно сътрудничи със и участва в сродни организации и научни центрове в Република България и в чужбина;
 • участва в научно-изследователски и експертно-консултантски проекти в страната и в чужбина;
 • участва в други международни програми, свързани с целите на Сдружението, в страната и в чужбина;
 • подготвя и представя пред обществеността информационни материали, мнения, заключения, експертизи и концепции по актуални въпроси на международното частно право;
 • подготвя и издава научни трудове по международно частно право и разпространява българска и чуждестранна литература по тази проблематика в страната и в чужбина;
 • издава собствен печатен орган (бюлетин, списание, годишник);
 • създава и поддържа електронна страница на Сдружението;
 • създава и развива Арбитражен съд по вътрешни и международни граждански и търговски дела като независим правораздавателен орган в съответствие с действащото законодателство в Република България;
 • осъществява помирителни производства и медиация в рамките на Арбитражния съд.

 

За постигане на целите в обхвата на своя предмет на дейност Сдружението управлява парични средства и собственост.

За осигуряване на основната си дейност Сдружението може да:

 • предоставя консултации и експертни мнения, прави анализи, изследвания, прогнози и оценки срещу заплащане;
 • организира семинари, обучение и конференции срещу заплащане;
 • осъществява издателска, печатна, популяризаторска, информационна и разпространителска дейност;
 • осъществява други позволени от закона дейности, които служат за материално осигуряване на основната му дейност.

Получените от дейностите по предходната алинея приходи се изразходват само за нестопански цели за осъществяване на основната дейност на Сдружението.

Сдружението не разпределя печалба.