Условия за членство в сдружението

Членове на Сдружението могат да бъдат български и/или чуждестранни физически или юридически лица, които приемат целта, задачите и формите на дейност на Сдружението и могат да подпомогнат работата на Сдружението, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Физически лица, които са навършили 18 години, могат да бъдат приети за членове на Сдружението с решение на Общото събрание.

Кандидатът за член на Сдружението трябва да е с чисто съдебно минало, добро име в обществото и юридическо образование.

Юридическите лица, приети за членове с решение на Общото събрание, се представляват от законния си представител или от изрично упълномощено от него лице.

Почетни членове на Сдружението могат да бъдат български и/или чуждестранни граждани, които по инициатива на Управителния съвет или на друг член на Сдружението са определени от Управителния съвет за почетни членове. Почетните членове са освободени от заплащане на членски внос. Ангажиментите на почетните членове към Сдружението не се различават от тези на редовните членове.

ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Кандидатът за редовен член подава мотивирано писмено заявление за членство до Управителния съвет, в което изразява готовност да съдейства за осъществяване целите на Сдружението, да спазва Устава и вътрешните правила на Сдружението. Заявлението следва да е придружено с препоръки от поне двама редовни членове на Сдружението. Управителният съвет разглежда заявленията и прави предложение за приемането му от Общото събрание.

Управителният съвет се произнася по заявлението за членство на първото си следващо подаването на писменото заявление заседание и го внася с мотивирано предложение до Общото събрание. След приемането си, всеки член се задължава да посочи пощенски и електронен адрес за кореспонденция, като съобщението, получено на който и да е от тези адреси се счита за редовно уведомление, освен ако в този Устав не е посочен друг начин на уведомяване.

Решението за приемане влиза в сила след плащане на членския внос